Login
 
Tipy z našeho katalogu
GENERÁLNI ŠTÁB
Mobil: +420 733 348 534
E-mail: info@sparker.cz

Obchodní podmínky

Vítáme Vás na stránkách internetového obchodu firmy SPARKER ENTERTAINMENT s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky

Zde jsou k dispozici informace týkající se nakupování, reklamací, vyhledávání, způsobu dodání, plateb a všeho dalšího, co by vás v souvislosti s nákupem na internetu mohlo zajímat. Pokud budete mít i přesto další dotazy, kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky a my vaše dotazy rádi zodpovíme. Veškeré kontaktní údaje naleznete zde.

Kdo jsme

SPARKER je internetový obchod provozovaný firmou SPARKER Entertainment s.r.o. zastoupenou spoluvydavatelem a šéfredaktorem časopisu SPARK, Karlem Balčirákem.

SPARKER je internetový obchod, ve kterém se pro vás snažíme kompletovat alba nejen všech žánrů metalové hudby, ale prakticky všech dalších rockových odnoží, o nichž se každý měsíc můžete dočíst v rockovém magazínu SPARK. CD a LP nosiče, ale i trička a další merchandising včetně bohaté a objemné nabídky OBLEČENÍ PRO DĚTI od renomované německé firmy METAL KID. Náš zákazník navíc bude mít vždy možnost žádat od nás i zboží, které naše nabídky nemusí obsahovat, protože naším cílem je uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky.

Nakupování

Nakupování v našem e-shopu není vůbec složité. Prohlížíte si jednotlivé zboží, procházíte si jednotlivé položky, a pokud se vám něco z naší nabídky zalíbí natolik, že se rozhodnete mít to prostě doma, přesunete zboží do košíku pomocí jediného kliknutí myší. Na závěr pak jen celou objednávku dokončíte výběrem způsobu dodání a platby a pak už jen trpělivě čekáte na vybrané zboží.

Abyste u nás mohl nakupovat, je nutné vyplnit registrační formulář, ve kterém je třeba uvést osobní údaje a zvolit si přihlašovací jméno a heslo, pod kterými se budete moci kdykoli v budoucnu přihlašovat do našeho systému.

Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce, přičemž bude u nás uložena ve formě objednávky a jejího potvrzení, které obdržíte na e-mail. Toto potvrzení Vám rovněž kdykoliv pošleme, včetně obsahu kupní smlouvy na vyžádání, neboť přímý přístup do kupní smlouvy pod svým účtem není k dispozici.

Před odesláním objednávky Vám bude umožněno, abyste v rekapitulaci zjistili a opravili chyby při zadávání dat. Po odeslání objednávky je v případe potřeby změny nás vyrozumět na e-mailové adrese info@sparker.cz a objednávku identifikovat dle jejího čísla.

Odesláním objednávky nám potvrzujete, že daňový doklad Vám může být zaslán elektronickou cestou, a nemusíme Vám posílat tištěný daňový doklad přibalený ke zboží. V případě, že si Však tištěný doklad budete přát, uveďte to prosím v objednávce.

Jak dodáme objednané tituly v rámci České repuliky?

Sami si můžete určit způsob doručení zboží, který je pro vás nejpřijatelnější.

  • Osobní odběr: Zákazník, který si zvolí osobní odběr, bude moci svoji zásilku převzít osobně v Českých Budějovicích.
  • PPL: Zásilku odešleme na vámi uvedenou dodací adresu. Přesně vás budeme e-mailem informovat o dni, kdy jsme Vaši zásilku předali.

Reklamace

Vážení zákazníci, žádáme vás, abyste si zásilku, ať už vám přijde v podobě obchodního nebo doporučeného balíku, pečlivě prohlédli, než si ji převezmete od zaměstnance PPL. Pokud zjistíte, že je evidentně poškozena – potrhaný nebo zmačkaný obal – sepište přímo s doručovatelem protokol o poškození zásilky a zároveň takovou zásilku nemusíte přebírat. Pokud dodržíte uvedené doporučení, můžete předejít případným problémům s reklamací vady způsobené poškozením zásilky při dopravě. Zmíněné doporučení se týká zákazníka – spotřebitele. Zákazník, který není spotřebitelem, je povinen při dodání provést prohlídku doručené zásilky a ihned vytknout případné vady dodaného zboží (zásilky). Podepsáním dodacího listu přepravci souhlasíte s převzetím zboží a stvrzujete, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

Spotřebitel může reklamovat vadu, která se vyskytne v průběhu 24 měsíců od převzetí zboží. Jinak lze uplatnit právo z vady ve lhůtě, pokud je uvedena na zboží či v dokumentaci ke zboží. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v této lhůtě vada, máte právo tuto vadu reklamovat. Bez zbytečného odkladu nám vadu vytkněte, a to zasláním reklamace e-mailem nebo písemně.

Vadou se rozumí, pokud zboží při převzetí nemá vlastnosti stanovené zákonem, tedy není-li dodána v odpovídajícím provedení dle popisu zboží nebo nevyhovuje-li věc právním předpisům České republiky. V takovém případě můžete požadovat dodání nového zboží nebo odstoupit od smlouvy, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud neodstoupíte od smlouvy ani nepožádáte o dodání nového zboží, máte právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vadou se rozumí rovněž změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu pro výrobu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie. Tím se nemyslí případný úmysl použít zboží k nevhodnému účelu.

Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu či nevhodného užití.

Pokud se vada projeví v okamžiku použití zboží, nejdéle však v prvních 6 měsících od převzetí zboží, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí zboží, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě máte právo volby a právo žádat odstranění vady opravou, či výměnu věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, máte nárok na přiměřenou slevu nebo může od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud jste o rozporu s kupní smlouvou věděli nebo jej sami způsobili.

Uplatníte-li právo z vadného plnění za vady prodaného zboží řádným způsobem, rozhodneme o oprávněnosti uplatnění práva neprodleně, nejdéle do 30 dnů od obdržení takového zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace se považuje za řádně uplatněnou tehdy, jestliže reklamujete zboží kompletní, přičemž jsou rovněž dodrženy zásady hygieny, jež jsou předpokladem možnosti zboží podrobit zjišťování vad. Z toho důvodu jste povinni předložit zboží k reklamaci zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Jsme oprávněni odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny a to z důvodu ochrany zdraví svých zaměstnanců (v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění).

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Je-li smlouva uzavírána distančním způsobem, máte právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím uvedené lhůty.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte na adrese Music center v.o.s., Krajinská 36/2, 370 01 České Budějovice, případně emailem na info@sparker.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Použijte vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který se nachází níže.

Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy nebo vrácené zboží (podle toho, co nastalo později), všechny platby, které jsme od Vás v souvislosti s koupí zboží obdrželi, včetně nákladů na dodání (v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení v rámci nabízených možností přeprav, tj. kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro provedení počáteční transakce, pokud se nedohodneme jinak. Vrácené zboží musí být v neporušeném obalu a nepoškozené, v opačném případě zboží nelze vrátit, přičemž nám musí být zasláno nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k dostoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zpět dodavateli na adresu Music center v.o.s., Krajinská 36/2, 370 01 České Budějovice. Přímé náklady spojené s vrácením zboží ponesete Vy.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží, č. objednávky ...

Datum objednání/datum obdržení: .../...

Jméno a příjmení spotřebitele: ...

Adresa spotřebitele: ...

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě): ...

Datum: ...

Jak můžete objednané tituly zaplatit?

Za objednané tituly můžete zaplatit třemi způsoby, které navazují na vámi zvolený způsob dopravy:

  1. platba na dobírku – v případě doručení zásilky prostřednictvím PPL (hotově nebo platební kartou)
  2. platba v hotovosti – v případě osobního převzetí zásilky
  3. platba převodem – peníze nepřevádíte na náš firemní účet ve chvíli, kdy učiníte objednávku, ale až ve chvíli, kdy vám odešleme avízo v podobě automatického e-mailu, ve kterém bude přesně uvedeno, jakou částku a pod jakým variabilním symbolem máte na náš firemní účet poukázat

Ochrana Vašeho soukromí

Osobní údaje zpracováváme pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo s Vaším souhlasem za účelem vylepšování služeb a naší nabídky, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizaci reklamy, příp. za jiným účelem, k němuž nám udělíte souhlas.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, jaké informace o Vás ukládáme, jak dané informace využíváme a komu je případně předáváme. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých Vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů prohlašujeme, že (i) zpracováváme osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistili jsme, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

Zásady pro ochranu osobních údajů jsou ke stažení ZDE.

Dodací lhůty

Uzávěrka objednávek je každý pracovní den do 18:00 hod. Údaje o dodací lhůtě jsou uvedeny u každého titulu.

Mimosoudní řešení sporů se spotřebitelem

Spotřebitel je oprávněn se v případě, že se domnívá, že je naším jednáním poškozen, se svou stížností/žádostí obrátit na emailovou adresu info@sparker.cz.

Pokud se vzniklý spor nepodaří vyřešit přímo jednáním mezi námi, na základě zákona č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, můžete využít právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi námi, je Česká obchodní inspekce, případně jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

U České obchodní inspekce máte možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.

U České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu můžete návrh podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste poprvé uplatnili své právo, které je předmětem sporu.

Může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Tímto způsobem můžete podat, jen pokud žijete v EU.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

Jiná ujednání

Odesláním objednávky na Vás přechází nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Odesláním objednávky výslovně prohlašuje, že se seznámili s popisem zboží, včetně případného návodu k použití na našich stránkách, s těmito Obchodními podmínkami, přičemž disponujete veškerými informacemi, které ke koupi a užití zboží potřebuje. Rovněž tímto prohlašujete, že v případě, že jste měli ke zboží dotazy, tyto byly zodpovězeny k Vaší spokojenosti a je Vám známo, jaké zboží si kupuje. Převzetím zboží (jakoukoliv oprávněnou osobou) prohlašujete, že zboží bylo dodáno úplné, včetně všech nezbytných písemných nebo ústních informací a zejména, že jste byli seznámeni se způsobem provozování a údržby zboží, svými právy z vadného plnění, závaznými pokyny k užívání zboží a ostatními informacemi nezbytnými pro řádné užívání zboží. Zejména, že jste byli seznámeni s životností zboží a jeho částí, stejně tak jako se zásadami správného zacházení, užívání a údržby. Berete na vědomí, že vady, jejichž vznik je spojen s nesprávným užíváním zboží, nesprávnou údržbou, používáním s nevyhovujícím příslušenstvím a dalším porušováním návodu k použití zboží, můžete být vyloučeni z naší zákonné odpovědnosti za vadu zboží. Obal zboží, doklad o zaplacení, návod k použití zboží, reklamační řád, záruční list v případě, že byla poskytnuta záruka, a veškeré ostatní písemné nebo materiální příslušenství, předané zákazníkovi při koupi výrobku, tvoří nedílnou součást zboží. Toto ustanovení se nevztahuje na části nebo příslušenství zboží, které jsou v souvislosti s užíváním zboží spotřebovány.

Odesláním objednávky zboží stvrzujete, že jste se seznámili s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasíte. Potvrzujete, že na tyto Obchodní podmínky jste byli dostatečným způsobem před vlastním odesláním objednávky upozorněni a měli jste a máte možnost se s nimi seznámit. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Informace o jednotlivých technických krocích, vedoucích k uzavření smlouvy, jsou patrné z procesu objednávání popsaném v těchto podmínkách a máte možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto Obchodní podmínky jsou k zobrazení na webových stránkách www.sparker.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce.

Komunikace mezi námi a Vámi je uskutečňována elektronickou poštou na e-mailové adrese info@sparker.cz nebo telefonním kontaktem na čísle +420 733 348 534.

Znění těchto Obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že jejich vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva zákazníka - spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Na smluvní vztah uzavřený mezi stranami na základě této smlouvy se neuplatní ustanovení §§ 557, 1765, 1766, 1793, 1794, 1799, 1800, 1977-1979, 1998-2000 zák. č 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V případě, že zboží je zasíláno do zahraničí, je místem plnění z naší strany Music center v.o.s., Krajinská 36/2, 370 01 České Budějovice.

Těmito Obchodními podmínkami není omezena možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti ode dne 25. 5. 2018.

SPARKER ENTERTAINMENT s.r.o.